Poświadczenia

Notariusz może poświadczyć:

  • własnoręczność podpisu,
  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • datę okazania dokumentu;
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Nie zawsze zachodzi konieczność podpisywania w kancelarii notarialnej aktu notarialnego. Czasami przepisy prawa wymagają dla ważności określonych czynności uzyskania formy „z podpisem notarialnie poświadczonym”. Dotyczy to np. umów sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycia przedsiębiorstwa czy zawarcia umowy dzierżawy. Sporządzenie takiego dokumentu, jest co do zasady tańsze niż sporządzenie aktu notarialnego i trwa krócej, jednak w celu uniknięcia oczekiwania, najlepiej telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umówić się z notariuszem na konkretny termin poświadczenia podpisu.

By poświadczyć zgodność odpisu (wyciągu, kopii) z okazanym dokumentem, należy u notariusza przedstawić dokument, którego kopia ma być uwierzytelniona oraz dokument tożsamości osoby, która żąda sporządzenia poświadczenia. Zgodnie z Prawem geodezyjnym notariusz nie może bez odpowiedniej zgody reprodukować map stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, co w praktyce oznacza, że nie można przygotowywać poświadczeń map geodezyjnych.

Poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem można uzyskać w mojej Kancelarii Notarialnej bez wcześniejszego uzgadniania terminu, jednakże w celu usprawnienia czynności, w sytuacji, gdy konieczne jest poświadczenie podpisu więcej niż 5 różnych dokumentów, najlepiej telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umówić się z notariuszem na konkretny termin sporządzenia uwierzytelnionych kopii.