Czynności notarialne

Zakres działań notariusza jest określony przez obowiązujące przepisy, w szczególności art. 79 ustawy Prawo o notariacie, zatem notariusz:

 1. sporządza akty notarialne (np. umowy darowizny, umowy spółek, umowy sprzedaży),
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. sporządza poświadczenia (własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
 5. doręcza oświadczenia,
 6. spisuje protokoły,
 7. sporządza protesty weksli i czeków,
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz jest zobowiązany dokonywać czynności notarialnych w siedzibie kancelarii. Dojazd do klienta jest możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach takich jak np. zły stan zdrowia klienta. Aby upewnić się czy istnieje możliwość przyjazdu notariusza do domu najlepiej skontaktować się z notariuszem osobiście, telefonicznie pod nr 883 787 114 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie (zakładka „Kontakt”).