Opłaty

Na całkowitą wysokość pobieranych przez notariusza opłat składa się kilka składników: podatki (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn), opłata sądowa (jeżeli zachodzi konieczność dokonania wpisu w księdze wieczystej), wynagrodzenie notariusza określone ramami przepisów prawa oraz podatek VAT od tego wynagrodzenia.

Wysokość podatków i opłat sądowych wynika z przepisów prawa. Każdy notariusz ma obowiązek pobrać od klienta należności publicznoprawne w takiej samej wysokości, a następnie przesłać do właściwego Urzędu Skarbowego oraz sądu prowadzącego księgę wieczystą.
Aby uzyskać informację odnośnie opłat w konkretnej sprawie najlepiej skontaktować się z notariuszem osobiście, telefonicznie pod nr 883 787 114 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie (zakładka „Kontakt”).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Co do zasady czynność notarialna wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku przez klienta. Przy zawieraniu umowy sprzedaży kupujący płaci podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej przedmiotu transakcji. Podatek ten pobierany jest także przy zawieraniu umowy dożywocia, dokonywaniu spłat i dopłat przy dziale spadku lub zniesieniu współwłasności, ustanowieniu hipoteki, odpłatnych służebności i użytkowań a także przy zawarciu umowy spółki.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest np. przy darowiźnie, nieodpłatnym zniesieniu współwłasności, dziedziczeniu. Zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Pomimo więc istnienia obowiązku zapłaty podatku, podatnik zostaje z niego zwolniony pod warunkiem dopełnienia określonych obowiązków.

OPŁATY SĄDOWE

Opłaty sądowe to opłaty, które pobierane są przez notariusza dla sądu prowadzącego księgi wieczyste za dokonanie wpisu w księdze, np. za wpisanie nowego właściciela, założenie nowej księgi wieczystej czy wykreślenie spłaconej hipoteki.

TAKSA NOTARIALNA

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z notariuszem. Wyceniając usługę notariusz kieruje się rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Rozporządzenie to wskazuje górną granicę pobieranego przez notariusza wynagrodzenia. Taksę notarialną w większości przypadków oblicza się na podstawie podanej przez klienta wartości przedmiotu czynności notarialnej (cena sprzedaży, wartość darowizny, wysokość podwyższenia kapitału zakładowego itp.).
Oprócz taksy za sporządzenie aktu notarialnego, notariusz powinien pobrać wynagrodzenie za dokonanie wpisu w księdze wieczystej w kwocie 200 zł oraz za sporządzenie wypisów (kopii) aktu notarialnego, które klienci otrzymują po dokonaniu czynności, i które urzędowo zostają przez notariusza wysłane do odpowiednich organów. Taksa za sporządzenie wypisu uzależniona jest od liczby stron wypisu, a jedna strona kosztuje 6 zł netto.
Zatem przykładowo, jeżeli notariusz sporządza umowę sprzedaży działki budowlanej wartej 100.000 złotych powinien pobrać:
– 2.000,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,
– 200,00 zł opłaty sądowej dla sądu wieczystoksięgowego za wpis własności w księdze wieczystej,
– 585,00 zł taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego,
– 200,00 zł taksy notarialnej za sporządzenie wniosku do ksiąg wieczystych,
– 180,55 zł podatku VAT za taksę wynoszącą łącznie 785 zł,
– 180,00 zł taksy notarialnej za sporządzenie wypisów aktu notarialnego (30 zł netto za jeden wypis, sporządzanych jest sześć wypisów: dwa dla stron oraz po jednym dla sądu wieczystoksięgowego, Urzędu Skarbowego, Ewidencji Gruntów i Budynków oraz właściwego Burmistrza/Wójta w związku z planowaniem przestrzennym),
– 41,40 zł podatku VAT od wypisów,


Razem: 3.386,95 zł

Podstawa prawna:
1. Opłaty sądowe – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
2. Podatek od spadków i darowizn – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
4. Wynagrodzenie notariusza – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
5. Podatek VAT – Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.