Akt poświadczenia dziedziczenia

Jest to dokument, którego moc jest równa mocy sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Jest też rejestrowany w specjalnym Rejestrze Spadkowym, co ma na celu umożliwienie potencjalnym spadkobiercom zbadania, czy po zmarłym zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Zaletą tego dokumentu, jest szybkość załatwienia sprawy u notariusza, w porównaniu z oczekiwaniem na wyznaczenie posiedzenia przez sąd oraz niewysokie koszty sporządzenia dokumentu.

Akt poświadczenia dziedziczenia pozwala na wpisanie spadkobierców do księgi wieczystej w miejsce zmarłego.

Dokumentami niezbędnymi notariuszowi do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są: dokument z numerem PESEL zmarłego, odpis aktu zgonu, odpisy aktów stanu cywilnego wszystkich spadkobierców (odpisy aktu urodzenia lub małżeństwa).

Pomimo bardzo wielu zalet udokumentowania dziedziczenia u notariusza, może się zdarzyć, że ze względu na wyjątki ustawowe, stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić tylko przez sąd.