Okres wakacyjny

Szanowni Klienci,

Informuję, że od 28 czerwca 2021 roku do 18 sierpnia 2021 roku Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00.

Przerwa Świąteczna

Szanowni Państwo,

Informuję, że w okresie Świąt Wielkanocnych Kancelaria Notarialna nie będzie czynna w dniach 20, 21 i 22 kwietnia 2019.

Zapraszam od wtorku 23 kwietnia 2019.

Godziny pracy w okresie międzyświątecznym

Szanowni Państwo,

Informuję, że w okresie pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem Kancelaria Notarialna będzie czynna: w czwartek i piątek (27 i 28 grudnia) w godzinach 9:00-17:00. Możliwe jest spotkanie z notariuszem także w innych godzinach i terminach.

Informuję ponadto, że pomimo elastycznych godzin pracy Kancelarii Notarialnej, dokonanie czynności notarialnej jest w większości przypadków możliwe, jeżeli zostaną notariuszowi dostarczone określone dokumenty urzędowe (wypisy z rejestru gruntów, mapy, zaświadczenia). Czas oczekiwania na wydanie tych dokumentów, w zależności od Urzędu jest różny i nie zawsze istnieje możliwość otrzymania ich tego samego dnia. Dlatego, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem transakcji notarialnej w okresie okołoświątecznym, proszę o wcześniejszy kontakt, w celu ustalenia szczegółów czynności.

Zwracam Państwu, również uwagę na fakt, że dla część Urzędów w dniu 24 grudnia (poniedziałek) nie jest czynna, a w zamian za to otwarte są w 22 grudnia 2018 roku (sobota).

Tajemnica notarialna

Notariusz ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w trakcie wykonywanych czynności notarialnych. Obowiązek ten rozciąga się także na pracowników kancelarii, zatem wszystko o czym notariusz od klienta się dowiedział (np. jego sytuacja życiowa i rodzinna, kwestie majątkowe), musi pozostać w tajemnicy.

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza. Z zachowania tajemnicy notariusz jest zwolniony składając zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.

Wyjątkiem są informacje udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami tajemnica notarialna nie obowiązuje.

Wyjazd do klienta

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusz ma obowiązek dokonywać czynności notarialnych w swojej kancelarii. Wyjazdy do domu/siedziby klienta zostały ograniczone do wyjątkowych sytuacji, takich jak na przykład:

  • choroba,
  • niepełnosprawność,
  • przebywanie w areszcie śledczym lub więzieniu,
  • duża liczba osób będących uczestnikami czynności notarialnych, np. Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.

Okoliczność, że dokument jest sporządzany poza kancelarią jest odnotowana w treści aktu notarialnego lub klauzuli dołączanej do dokumentu będącego przedmiotem poświadczenia.

Osoby niepełnosprawne

W przypadku osób, które zmagają się z różnego typu niepełnosprawnościami, w celu wzmocnienia ich ochrony, stosowane są szczególne procedury przy sporządzaniu dokumentów notarialnych:

  • jeżeli osoba jest głucha lub głuchoniema, notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, a dodatkowo notariusz może powołać do czynności biegłego,
  • jeżeli osoba jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę,
  • nie umie lub nie może pisać, powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój podpis.

Kancelaria Notarialna mieści się na pierwszym piętrze budynku nieposiadającego windy. Jeżeli z usług kancelarii jest zainteresowana osoba niemogąca się samodzielnie poruszać lub poruszanie się powoduje duże trudności, istnieje możliwość przyjazdu notariusza do domu lub szpitala.