Tajemnica notarialna

Notariusz ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w trakcie wykonywanych czynności notarialnych. Obowiązek ten rozciąga się także na pracowników kancelarii, zatem wszystko o czym notariusz od klienta się dowiedział (np. jego sytuacja życiowa i rodzinna, kwestie majątkowe), musi pozostać w tajemnicy.

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza. Z zachowania tajemnicy notariusz jest zwolniony składając zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.

Wyjątkiem są informacje udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami tajemnica notarialna nie obowiązuje.

Wyjazd do klienta

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusz ma obowiązek dokonywać czynności notarialnych w swojej kancelarii. Wyjazdy do domu/siedziby klienta zostały ograniczone do wyjątkowych sytuacji, takich jak na przykład:

  • choroba,
  • niepełnosprawność,
  • przebywanie w areszcie śledczym lub więzieniu,
  • duża liczba osób będących uczestnikami czynności notarialnych, np. Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.

Okoliczność, że dokument jest sporządzany poza kancelarią jest odnotowana w treści aktu notarialnego lub klauzuli dołączanej do dokumentu będącego przedmiotem poświadczenia.

Osoby niepełnosprawne

W przypadku osób, które zmagają się z różnego typu niepełnosprawnościami, w celu wzmocnienia ich ochrony, stosowane są szczególne procedury przy sporządzaniu dokumentów notarialnych:

  • jeżeli osoba jest głucha lub głuchoniema, notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, a dodatkowo notariusz może powołać do czynności biegłego,
  • jeżeli osoba jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę,
  • nie umie lub nie może pisać, powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój podpis.

Kancelaria Notarialna mieści się na pierwszym piętrze budynku nieposiadającego windy. Jeżeli z usług kancelarii jest zainteresowana osoba niemogąca się samodzielnie poruszać lub poruszanie się powoduje duże trudności, istnieje możliwość przyjazdu notariusza do domu lub szpitala.