Tajemnica notarialna

Notariusz ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w trakcie wykonywanych czynności notarialnych. Obowiązek ten rozciąga się także na pracowników kancelarii, zatem wszystko o czym notariusz od klienta się dowiedział (np. jego sytuacja życiowa i rodzinna, kwestie majątkowe), musi pozostać w tajemnicy.

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza. Z zachowania tajemnicy notariusz jest zwolniony składając zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.

Wyjątkiem są informacje udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami tajemnica notarialna nie obowiązuje.